Vedtægter for We Care About African Football

1. Formål

1.1. Formålet med "We Care About African Football," en nonprofitorganisation, er at indsamle brugt fodboldudstyr til støtte for økonomisk udsatte børn i den lokale fodboldklub, Royal Sportive. Derudover stræber vi efter at bistå Klangon Highschool med udstyr til skolegård, inventar til skolelokaler, skoleudstyr og lignende. Vi vil også engagere os i indsamling af svømmeudstyr og betaling af svømmeundervisning i samarbejde med Blue Fins Swim Club. Endelig søger vi at forbedre hverdagen for børnene på Børnehjemmet Hope of Needy i Vestafrika, Ghana, ved at yde økonomisk støtte efter behov.

1.2. "We Care About African Football" forpligter sig til at give økonomisk støtte til de nævnte formål, når det er nødvendigt.


Hvem er tegningsberettiget i We Care About African Football

Dem som er tegningsberettiget i Foreningen We Care About African Footballs dem som er i bestyrelsen, og de er berettiget til at indgå bindende aftaler på vegne af foreningen. og disse er følgende

Formand - Rasmus Billing Birnbaum 

Projekt Koordinator - Jan Henrik Bach

Økonomi Regnskab Mie An Mari Hertzberg


2. Hjemsted

2.1. Organisationens hovedsæde er placeret i Aalborg, Danmark, og er repræsenteret af Rasmus B. Birnbaum, Jan Henrik Bach, og Mie An-Mari Hertzberg.

3. Medlemmer

3.1. Foreningen består af følgende fire medlemmer:

Rasmus Billing Birnbaum

Jan Henrik Bach

Mie An-Mari Hertzberg


4. Eksklusion

4.1. Medlemmer, der modarbejder formålet med "We Care About African Football," kan ekskluderes fra organisationen. Beslutningen om eksklusion træffes af Formanden Rasmus Billing Birnbaum.


5. Kontingent

5.1. Da "We Care About African Football" er en nonprofitorganisation, opkræves der ikke kontingent fra medlemmerne.


6. Generalforsamling

6.1. Der afholdes årligt en generalforsamling i "We Care About African Football," hvor alle medlemmer deltager. Generalforsamlingen annonceres senest 14 dage før mødet og indkaldes via e-mail eller Facebook.

6.2. Alle foreningens medlemmer har stemmeret. Dagsordenen fastlægges før mødet, uden fastlagt program. Formanden Rasmus Billing Birnbaum kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis det findes nødvendigt, med indkaldelse via e-mail eller telefonisk henvendelse.


7. Bestyrelsen

7.1. Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Formand Rasmus Billing Birnbaum

Projektkoordinator Jan Henrik Bach

Økonomi Regnskab Mie An-Mari Hertzberg

7.2. Alle bestyrelsens medlemmer deltager i generalforsamlinger.


8. Økonomi

8.1. "We Care About African Footballs" årsregnskab følger kalenderåret. Da organisationen er non-profit og indsamler i mindre omfang, forventes regnskabet at være kortfattet.

8.2. Alle tre bestyrelsesmedlemmer er bemyndiget til at udføre transaktioner på vegne af "We Care About African Football."


9. Vedtægtsændringer

9.1. Ændringer i organisationens vedtægter kræver godkendelse af to ud af tre stemmer, før de træder i kraft.


10. Opløsning af Foreningen

10.1. Hvis flertallet af medlemmerne på to efterfølgende generalforsamlinger stemmer for opløsning af foreningen, vil dette blive gennemført.

10.2. I tilfælde af foreningens opløsning doneres eventuelle økonomiske overskud til DBU's fodboldskoler i Danmark.


  We Care About African Football