Vedtægter


Vedtægter for "We Care About African Football"

1. Formål

1.1. Formålet med "We Care About African Football," en non-profit organisation, er at indsamle brugt fodboldudstyr til støtte for økonomisk udsatte børn i den lokale fodboldklub, Royal Sportive. Derudover stræber vi efter at bistå Klangon Highschool med udstyr til skolegård, inventar til skolelokaler, skoleudstyr og lignende. Vi vil også engagere os i indsamling af svømmeudstyr og betaling af svømmeundervisning i samarbejde med Blue Fins Swim Club. Endelig søger vi at forbedre hverdagen for børnene på Børnehjemmet Hope of Needy i Vestafrika, Ghana, ved at yde økonomisk støtte efter behov.

1.2. "We Care About African Football" forpligter sig til at give økonomisk støtte til de nævnte formål, når det er nødvendigt.

2. Hjemsted

2.1. Organisationens hovedsæde er placeret i Aalborg, Danmark, og er repræsenteret af Rasmus B. Birnbaum, Jan Henrik Bach, Rikke Tønnesen Christoffersen og Mie An-Mari Hertzberg.

3. Medlemmer

3.1. Foreningen består af følgende fire medlemmer:

Rasmus Billing Birnbaum

Rikke Tønnesen Christoffersen

Jan Henrik Bach

Mie An-Mari Hertzberg

4. Eksklusion

4.1. Medlemmer, der modarbejder formålet med "We Care About African Football," kan ekskluderes fra organisationen. Beslutningen om eksklusion træffes af Projektleder Rasmus Billing Birnbaum.

5. Kontingent

5.1. Da "We Care About African Football" er en non-profit organisation, opkræves der ikke kontingent fra medlemmerne.

6. Generalforsamling

6.1. Der afholdes årligt en generalforsamling i "We Care About African Football," hvor alle medlemmer deltager. Generalforsamlingen annonceres senest 14 dage før mødet og indkaldes via e-mail eller Facebook.

6.2. Alle foreningens medlemmer har stemmeret. Dagsordenen fastlægges før mødet, uden fastlagt program. Projektleder Rasmus Billing Birnbaum kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis det findes nødvendigt, med indkaldelse via e-mail eller telefonisk henvendelse.

7. Bestyrelsen

7.1. Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Projektleder Rasmus Billing Birnbaum

Projektkoordinator Rikke Tønnesen Christoffersen

Projektkoordinator Jan Henrik Bach

Økonomi Regnskab Mie An-Mari Hertzberg

7.2. Alle bestyrelsens medlemmer deltager i generalforsamlinger.

8. Økonomi

8.1. "We Care About African Footballs" årsregnskab følger kalenderåret. Da organisationen er non-profit og indsamler i mindre omfang, forventes regnskabet at være kortfattet.

8.2. Alle tre bestyrelsesmedlemmer er bemyndiget til at udføre transaktioner på vegne af "We Care About African Football."

9. Vedtægtsændringer

9.1. Ændringer i organisationens vedtægter kræver godkendelse af to ud af tre stemmer, før de træder i kraft.

10. Opløsning af Foreningen

10.1. Hvis flertallet af medlemmerne på to efterfølgende generalforsamlinger stemmer for opløsning af foreningen, vil dette blive gennemført.

10.2. I tilfælde af foreningens opløsning doneres eventuelle økonomiske overskud til DBU's fodboldskoler i Danmark.

We Care About African Football